خانه / معاون آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی :آقای دکتر احمدزاده

تلفن: 44837006

داخلی: 146