خانه / معاون آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی :  سرکار خانم دکترگودرزی

تلفن: 44837006

داخلی: 146