خانه / سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی : سرکار خانم دکترگودرزی

تلفن: 44837006

داخلی: 146