خانه / سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی : آقای دکتر احمدزاده

تلفن: 44837006

داخلی: 146