خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد کرد نائیج

قابل توجه دانشجویان استاد کرد نائیج

قابل توجه دانشجویان استاد کرد نائیج
کلاس جبرانی زبان پیش دانشگاهی مشخصه ۹۹۰۷۲ در تاریخ ۲۴اردیبهشت ساعت ۶عصر برگزار میگردد.