خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد پاکزاد

قابل توجه دانشجویان استاد پاکزاد

اطلاع رسانی کلاس جبرانی مربوط به رشته: معماری
نام درس درک و بیان معماری۱
نام استاد: پاکزاد
کد درس: ۲۲۴۹۱۲۵۳۰۰
کد ارائه درس: ۹۱۵۱۱
روز و تاریخ کلاس جبرانی: پنجشنبه ۱۶ بهمن
ساعت برگزاری: ۱۱ الی۱۳