خانه / حراست

حراست

مدیر حراست : سعید شیرزاد

تلفن: 44830022 داخلی: 137


همکاران انتظامات آقا: حمید تپه رشی – هادی حسین زاده – علی اسدزاده – داوود شیخی

تلفن: 44824722 داخلی: 155

همکاران انتظامات خانم: لیلا اسلامی – صدیقه صالحی

داخلی: 156