مدیرگروهخانم سارا مرتضویmortazavi@Tehransama.ac.ir
کارشناس گروهخانم زهره حسینیhoseini@Tehransama.ac.ir
آخرین رویدادها

اطلاعیه

دانشجویان گرامی
برای مشخص شدن وضعیت تحصیلی خود به کارشناس گروه خود مراجعه نمائید

Search