قابل توجه دانشجویان استادمیکائل شریفی

جلسه توجیهی کارآموزی ترم تابستان استاد شریفی روز چهارشنبه مورخ98/05/02 ساعت 8:30 صبح برگزار می گردد.حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

Search