قابل توجه دانشجویان استادشهریار توکلی

آخرین مهلت تحویل پروژه متره و برآورد روز دوشنبه 98/03/27 ساعت 9 الی 11 می باشد.

در صورت عدم حضور در جلسه دفاع نمره مربوطه حذف می گردد.

Search