قابل توجه دانشجویان استادمیکائل شریفی

کلاس جبرانی صنعتی 2 استاد شریفی یکشنبه 98/03/19از ساعت 14 تا 19 در کلاس 122 برگزار می گردد.

Search