قابل توجه دانشجویان استادعلی اسدا....زاده

کلاس جبرانی کارآفرینی و پروژه استاد علی اسدا    زاده روز دوشنبه و سه شنبه 98/03/20 و 98/03/21 از ساعت9 تا 15 برگزار می گردد.

Search