قابل توجه دانشجویان استادزنجانیان

کلاسهای جبرانی استاد زنجانیان درتاریخ 98/03/20 به شرح زیر می باشد.

کلاس روش آموزش از ساعت 8تا 9:30

سنجش و اندازه گیری 9:40تا 11:10

فیزیولوژی ورزشی 11:20تا 12:50 آناتومی و فیزیولوژی انسانی 3 از ساعت 13 تا 15

برگزار می گردد.

Search