قابل توجه دانشجویان استادچپردار

کلاس جبرانی فیزیک مغناطیس استاد چپردار چهارشنبه 98/3/8 از ساعت 17 در کلاس 411 برگزار  میگردد.

Search