قابل توجه دانشجویان استادالهه گودرزی

کلاس جبرانی ریاضی 1 با مشخصه 235 استاد گودرزی چهارشنبه 98/03/08 از ساعت 10:30تا12:45 وریاضی عمومی 1 با مشخصه 236 از ساعت 13تا 15 هردو در کلاس 410 برگزار می گردد.

Search