قابل توجه دانشجویان استادزیدابادی

کلاس جبرانی خط در گرافیک استاد زیدابادی   دوشنبه 98/3/13  از ساعت 14تا 16 در کلاس 101 برگزار می گردد. 

Search