قابل توجه دانشجویان استادجعفرزاده

کلاس جبرانی ریاضی پیش مشخصه 365 استاد جعفرزاده پنجشنبه 98/03/02 از ساعت 12:30تا 14:45 وریاضی عمومی مشخصه 363 از ساعت 8تا10:15 و 10:15 تا 12:30در کلاس 307 برگزار می گردد.

Search