قابل توجه دانشجویان استاداسحق زاده

کلاس جبرانی اندیشه اسلامی 1 و دانش خانواده استاد اسحق زاده یکشنبه 98/03/05 از ساعت 13تا 16 در کلاس 411 برگزار می گردد.

Search