قابل توجه دانشجویان استادمحجوب

کلاس جبرانی استاد محجوب دوشنبه 98/02/30 چاپ دستی (جبرانی گرافیک )از ساعت 10:30تا 12 و (چاپ دستی جبرانی غیر مرتبط) از ساعت 9 تا 10:30 هردو در کلاس 411 برگزار می گردد.

Search