قابل توجه دانشجویان استادقاسم زاده دهکردی

کلاس جبرانی روستا استاد قاسم زاده شنبه 98/3/04 از ساعت 11تا 14:15 در اتلیه 101 برگزار می گردد.

Search