قابل توجه دانشجویان استاد سلطان پور

کلاس جبرانی مسابقات واردوهای ورزشی و اصول سرپرستی استاد سلطان پور چهارشنبه 98/02/25 از ساعت 15:30 تا 17 و از 17 تا 18:30 در کلاس 411 برگزار می گردد.

Search