قابل توجه دانشجویان استادایلکا

کلاس جبرانی استادایلکا روز یکشنبه 98/2/22 در کلاس 305 به شرح زیر اعلام می گردد.

عناصرو جزئیات 9تا 10:30    مواد و مصالح از 10:30تا 12         مبانی هنرهای تجسمی  12تا 13:30

Search