قابل توجه دانشجویان استادمتفکر

کلاس اندیشه اسلامی 1 استاد متفکر چهارشنبه 98/2/25 از ساعت 11:30تا 13 و 13:30 تا 15:15 در کلاس 122 برگزار می گردد.

Search