قابل توجه دانشجویان استادکرمعلی

کلاس جبرانی پژوهش عملیاتی استاد کرمعلی (کارشناسی)چهارشنبه 98/02/18 از ساعت 9 تا 12 در کلاس 121 برگزار می گردد.

Search