قابل توجه دانشجویان استادعاطفه مهدوی

کلاس جبرانی خانم مهدوی چهارشنبه 98/02/18طراحی معماری از 8تا 12:30 وایستایی 1از 13:30تا 15 و متره از 15 تا 16:40 در کلاس 411 برگزار می گردد.

Search