قابل توجه دانشجویان استادشعبانی

جبرانی ماشین های الکتریکی استاد شعبانی 8تا11 دوشنبه 98/02/16 در کلاس 411 و ازمایشگاه ماشین های الکتریکی از ساعت 11 تا 14 در کلاس 207 برگزار می گردد.

Search