قابل توجه دانشجویان استاد شهبازی

کلاس جبرانی تربیت بدنی استاد شهبازی مشخصه 546 و 490 دوشنبه 98/02/16 از ساعت 14:30تا 16 در سالن تربیت بدنی برگزار می گردد.

Search