قابل توجه دانشجویان استادکبیری

کلاس جبرانی اخلاق استاد کبیری با مشخصه 353 سه شنبه 98/02/17از ساعت 12تا 13:30 در کلاس 410 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی اخلاق استاد کبیری با مشخصه 352 سه شنبه98/02/24  از ساعت 12تا 13:30 در کلاس 410 برگزار می گردد.

Search