قابل توجه دانشجویان استادسمیه زارعی

کلاس جبرانی فیزیک پیش مشخصه 556 استاد زارعی یکشنبه 98/2/15 از ساعت 13 تا 15:15 در کلاس 122 برگزار می گردد/.

کلاس جبرانی فیزیک پیش استاد زارعی با مشخصه 234دوشنبه  از ساعت 13 تا 15 در کلاس 122 برگزار می گردد.

Search