قابل توجه دانشجویان استادقدیمی

کلاس جبرانی حسابرسی با مشخصه های 185 -187-189 استاد قدیمی  پنجشنبه 98/02/12 از ساعت 8 تا 14 در کلاس 404 برگزار می گردد.

Search