قابل توجه دانشجویان استادعموزاد

کلاس فیزیک مکانیک استاد عموزاد شنبه 98/02/14 ساعت 16:30 تا 18 در کلاس 411 برگزار می گردد.

Search