قابل توجه دانشجویان استاد عاطفه مهدوی

کلاس جبرانی طراحی معماری با مشخصه 15 استاد مهدوی از ساعت 9تا 13 روز چهارشنبه 98/02/11در آتلیه 112برگزار می گردد.

کلاس جبرانی ایستایی 1 با مشخصه 28 و34 ومتره با مشخصه 100از ساعت 13تا 18 روز چهارشنبه 98/02/11 در کلاس 405 برگزار می گردد.

Search