قابل توجه دانشجویان استادآخوند زاده

کلاس جبرانی کاراته خانم آخوندزاده مشخصه 415شنبه 98/02/14 از ساعت 13تا 15:30 برگزار می گردد.

ومشخصه 416 در تاریخ 98/02/14 و 98/02/21 از ساعت 10:15 تا 13 برگزار می گردد.

Search