قابل توجه دانشجویان استادمرضیه سادات وهاب زاده

کلاس جبرانی اقتصاد کلان بامشخصه 36استاد وهاب زاده سه شنبه 98/02/10از ساعت16 تا 18 در کلاس 401 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی اقتصاد کلان با مشخصه 36 و 37  پنجشنبه 98/02/12 از ساعت 10تا 12 و 12 تا 14 در کلاس 401 برگزار می گردد...

Search