قابل توجه دانشجویان استادنعمت زاده

کلاس حسابداری شرکتها 1 استاد نعمت زاده دوشنبه 98/02/09 برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی روز پنج شنبه 98/02/12 در کلاس 301 از ساعت 10 تا 11:30 برگزار می گردد..

Search