قابل توجه دانشجویان استادالهه گودرزی

کلاس جبرانی ریاضی عمومی 2 استاد گودرزی با مشخصه های 263 و264 و265 روز پنج شنبه  98/02/12 از ساعت 9 تا 11:30 و 12 تا 14:30 برگزار می گردد.

Search