قابل توجه دانشجویان استادکریمی

کلاس جبرانی زبان پیش استاد کریمی سه شنبه 98/02/10و 98/02/17 از ساعت 14:30تا 16:30 در کلاس 305 برگزار می گردد.

Search