قابل توجه دانشجویان استادمرضیه سادات وهاب زاده

کلاس اقتصاد کلان استاد وهاب زاده یکشنبه 98/02/08 با مشخصه 171 از ساعت 13تا 15 در کلاس 115 و اقتصاد کلان با مشخصه 37 از ساعت 15 تا 17 در کلاس 115 برگزار می گردد.

Search