قابل توجه دانشجویان استادقادرپناه

کلاس جبرانی شنا خانم قادرپناه یکشنبه 98/02/08 از ساعت 16:30تا 18 برگزار می شود.

کلاس جبرانی شنا سه شنبه 98/02/10از ساعت 15 تا 18 برگزار می شود.

Search