قابل توجه دانشجویان استاد وکیلی

کلاس مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی استاد وکیلی یکشنبه 98/2/08از ساعت 8تا 9:30درکلاس 315 واز ساعت 9:45تا 11:15 در کلاس 115 برگزار می گردد.

Search