قابل توجه دانشجویان استادمرضیه سادات وهاب زاده

کلاس جبرانی امورمالی بین الملل و پول وارز بانکداری سه شنبه 98/2/3 از ساعت12:30 تا 15:30 در کلاس 121 برگزار می گردد.

Search