قابل توجه دانشجویان استادمرضیه سادات وهاب زاده

کلاس اقتصاد کلان استاد وهاب زاده بامشخصه های 36 و 37 پنج شنبه 98/2/05 از ساعت 10تا  12 و از 12تا 14 در کلاس 218 برگزار می گردد.

Search