قابل توجه دانشجویان استادابشناس

کلاس جبرانی ریاضی پیش استاد ابشناس روزپنج شنبه 98/02/05 از ساعت 8 تا 11:45 در کلاس 316برگزار می گردد.

کلاس جبرانی ریاضی پیش استاد ابشناس پنجشنبه 98/02/12ازساعت 8تا 11:45درکلاس 316 وریاضی عمومی از ساعت 12 تا 14:30در کلاس 316 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search