قابل توجه دانشجویان استاد فضائلی

کلاس جبرانی شرکتهای 2استاد فضائلی روز پنج شنبه 98/2/5از ساعت 10تا 11:30درکلاس 217 برگزار می گردد.

کلاس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 روز پنج شنبه 98/2/05 از ساعت 11:30تا 14 در سایت 3 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search