قابل توجه دانشجویان استادمرضیه سادات وهاب زاده

کلاس اقتصاد خرد استاد وهاب زاده شنبه 98/01/31 برگزار نمی گردد.

جبرانی این درس پنج شنبه 98/02/05 از ساعت 10تا 12 و12 تا 14 برگزار میگردد.

Search