قابل توجه دانشجویان استادایروانی مقدم

کلاس جبرانی اقتصاد خرد استاد ایروانی سه شنبه 98/01/27 از ساعت 9:30تا13 در کلاس 121 برگزار می گردد.

Search