قابل توجه دانشجویان استادمینا سلطانی

کلاس شطرنج استاد مینا سلطانی یکشنبه 98/01/25 برگزار نمیگردد.

Search