قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

باتوجه به برگزاری دوره عملی آمادگی جسمانی

سه شنبه 8-11دوومیدانی 4 خانم خلیل زاده

سه شنبه 11-14 بدمینتون2 خانم پلادیان

چهارشنبه 2-5و14-17 والیبال 2 خانم پلادیان

 

تشکیل نمی شود.جبرانی آن متعاقبا اعلام می شود.

Search