قابل توجه دانشجویان استاد پریسا سهرابی

کلاسهای اسیب شناسی و حرکت شناسی استاد سهرابی در مقطع (کارشناسی) یکشنبه 97/12/19 بر گزار نمی گردد.

Search