قابل توجه دانشجویان استادارزو وحیدی

کلاس جبرانی زبان خارجی استاد وحیدی دوشنبه 97/12/20 از ساعت 10:30تا 12:45 در کلاس 305 برگزار می گردد.

Search