قابل توجه دانشجویان استاد آرش روشن پور

تمام دانشجویان دروس کارورزی و پروژه استاد روشن پور که در ترم جاری کلاس اخذ نموده اند  می بایستی روز یکشنبه 97/12/19 ساعت 11 در دانشگاه حضور یابند .

بدیهی است که در صورت عدم حضور یک نمره کسر می گردد.

Search