قابل توجه دانشجویان استادایروانی مقدم

کلاس توجیهی کارآموزی استاد ایروانی با مشخصه های 542 و 566 شنبه 97/12/11 ساعت 13 برگزار می گردد. 

Search